Beleidsplan

Hart – en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer één in de westerse wereld. De maatschappelijke impact is enorm. Niet alleen in verlies aan mensenlevens, maar ook in verloren gezonde jaren voor de hartpatiënten. Nederland telt ruim 1,4 miljoen hart – en vaatpatiënten. Dagelijks sterven 106 mensen aan een hart – of vaatziekte. Bovendien worden er iedere dag weer 750 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een hart – of vaatziekte.  Voor patiënten die (over)leven met een hartziekte zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven vaak enorm. Zo gingen er alleen al in 2015 liefst 863.100 gezonde levensjaren verloren door hart- en vaatziekten.

Ondanks de gigantische vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt op het gebied van behandeling, diagnostiek en preventie zijn de consequenties van hart – en vaatziekten voor de patiënt, omgeving en samenleving zeer ingrijpend.

Vergeleken met de rest van Nederland kent Noord-Nederland relatief veel hartpatiënten en een hoge sterfte. Zowel genetische als leefstijlfactoren spelen hierbij een rol. Het UMCG spant zich in om zowel de genetische als de leefstijlkant goed in kaart te brengen en vanuit deze kennis de aanpak van hart- en vaatziekten steeds verder te verbeteren.

Het UMCG Hartfonds

Het UMCG Hartfonds steunt onderzoek naar en behandeling van hart- en vaatziekten in het UMCG. Onderzoek binnen het UMCG richt zich op preventie , betere diagnostiek, effectievere behandelingen en goed herstellen van hart – en vaatziekten. Al dit onderzoek heeft als doel de impact van hart- en vaatziekten voor zowel de patiënt als de samenleving te verminderen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van leven toeneemt en tegelijkertijd de maatschappelijke impact afneemt?

Wetenschappelijk onderzoek kost niet alleen tijd, maar ook veel geld. Financiering via de gebruikelijke kanalen is helaas niet toereikend. Bij grootschalig gefinancierd onderzoek is er weinig ruimte om in te spelen op onverwachte ontdekkingen of nieuwe inzichten. Om urgente problemen te kunnen oplossen, sneller resultaat te boeken of om lopende onderzoeken uit te breiden zijn donaties nodig. Financiering vanuit het UMCG Hartfonds maakt onderzoek mogelijk dat anders niet had plaatsgevonden.

Het UMCG Hartfonds wil de maatschappelijke betrokkenheid bij het hart – en vaatonderzoek binnen het UMCG vergroten en op die manier bijdragen aan betere diagnostiek, behandelingen en bestrijding van hart- en vaatziekten. Het fonds geeft donateurs de mogelijkheid gericht hartpatiënten in Noord-Nederland te steunen. Met een donatie aan het fonds wordt de bestrijding van hart – en vaatziekten in Noord-Nederland verder versterkt. De onderzoeksresultaten van het UMCG dragen bovendien wereldwijd bij aan nieuwe behandelmethodes en wetenschappelijke doorbraken.

Donaties kunnen structureel of eenmalig worden gedaan. Donateurs kunnen er ook voor kiezen een specifiek onderzoek of doel van het UMCG te steunen.

Organisatoren van evenementen worden actief uitgenodigd om het fonds als doelbesteding te kiezen. Het UMCG Hartfonds ondersteunt organisatoren graag bij het aan het voetlicht brengen van de doelbesteding. Het fonds heeft contacten met ondernemers om samen met hen activiteiten of producten te ontwikkelen die opbrengsten genereren voor het fonds.

Beheer vermogen  UMCG Hartfonds

De administratie van het vermogen ligt bij UMCG Research BV. De uitgaven uit het fonds worden uitsluitend besteed door en voor het UMCG.
Jaarlijks wordt in november een activiteitenplan en een begroting vastgesteld voor het jaar erna. Vaststelling vindt plaats door het fondsbestuur van het UMCG Hartfonds.
Binnen de begroting kan de projectleider van het fonds uitgaven doen en verplichtingen aan gaan. Overschrijdingen van de begroting tot maximaal 10% mogen achteraf verantwoord worden. Andere overschrijdingen worden vooraf door het fondsbestuur goedgekeurd.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt grotendeels besteed aan onderzoek en onderzoeksgerelateerde voorzieningen binnen het UMCG. In overleg zijn andere bestemmingen, ten bate van hart –en vaatpatiënten, mogelijk. De wetenschapscommissie van het UMCG Hartfonds doet de toetsing van de  voorgedragen projecten. De commissieleden ontvangen geen vergoeding.
Het fonds streeft naar minimale kosten en geen tot weinig overhead, zodat ontvangen gelden voor de patiënten ingezet kunnen worden.

 

Facebooktwitter